Strategisch advies

Van strategie naar meetbaar succes

Forse groei of tegenvallende resultaten, capaciteitsproblemen of productieoverschot, te ruime behuizing of ‘uit de jas gegroeid’? Ons NASA-model helpt u met het verkrijgen van het juiste inzicht op het juiste moment. Innovatie, een stijgende lijn in uw bedrijfsresultaten en het behalen van uw doelstellingen. Dat is het resultaat van ons strategisch advies.Kent u uw bedrijf?

Forse cijfers, tegenvallende resultaten, capaciteitsproblemen, productieoverschot, te ruime behuizing of 'uit de jas gegroeid'? Herkenbaar voor de meeste ondernemers. Want elke ondernemer ervaart schommelingen in de levenscyclus van zijn bedrijf. Het is vrijwel nooit de ideale recht opgaande lijn. Uw geautomatiseerd systeem verschaft u een overvloed aan 'managementinformatie' maar waar te beginnen? Waar ligt het aan? Bedrijfseconomische omstandigheden? Toenemende concurrentie, interne organisatie of te snelle groei? Bent u zich bewust van de mogelijke invloeden en kent u uw bedrijf zodanig dat u tijdig kunt sturen en schakelen? Vaak blijven er vraagtekens staan. Doelstellingen komen in gevaar. Nagtzaam helpt om de vraagtekens te beantwoorden. Helpt u met het verkrijgen van het juiste inzicht op het juiste moment. Met Nagtzaam Strategisch Advies krijgt u een instrument in handen waarmee u eenvoudig en helder inzicht verkrijgt. Inzicht in alleen die kengetallen die van belang zijn voor het bereiken van uw strategische doelstelling. Een optimale bedrijfsvoering, een optimaal bedrijfsresultaat.


Onze werkwijze: het NASA-model

Nee, het NASA-model heeft niets te maken met ruimtevaart, behalve dan dat ook ons NASA-model gericht is op innovatie en toekomst. Uw toekomst. Nagtzaam Strategisch Advies helpt u, de ondernemer, bij het bereiken van de geformuleerde visie en doelstellingen. Het houdt rekening met de sterke en zwakke kanten van uw bedrijf en met de meest relevante factoren uit de omgeving. NASA verschaft u een heldere analyse, advies èn werkwijze, gestoeld op kennis van en inzicht in uw unieke kritische succesfactoren.


Met Nagtzaam Strategisch Advies vertaalt u uw visie en
doelstellingen naar een heldere strategie en meetbare acties.

Van 0 naar 100 in 3 stappen

Het Nagtzaam NASA-model kent drie stappen:

Stap 1 analyse startsituatie
Uw huidige (financiële) situatie wordt in kaart gebracht en beoordeeld middels een analyse van de beschikbare kengetallen. De nulmeting zou je kunnen zeggen. Uiteindelijk leidt deze situatieanalyse, in combinatie met aspecten als uw ondernemingsvisie, -missie, doelen en randvoorwaarden, tot een heldere rapportage. De 'vinger wordt op de zere plek gelegd' en uw 'vraagstellingen' worden geformuleerd. 

Stap 2 advies kritische succesfactoren
Op basis van de analyse en vraagstellingen stellen we een zogenaamd 'boomdiagram' op. Een inzichtelijk grafisch overzicht visualiseert de relatie tussen inspanningen en uitkomst. De eerste aanzet tot het gewenste verbeterproces. Uw kritische succesfactoren worden benoemd, uw strategie wordt bepaald, prioriteiten worden gesteld. 

Stap 3 strategisch advies
Samen nemen we de marsroute voor de toekomst door. We geven waar mogelijk directe praktische verbeteracties aan en formuleren concrete adviezen. Het resultaat is een duidelijk strategisch advies, voorzien van heldere kengetallen en met concrete en meetbare acties. En gedurende het proces kijken, denken én sturen we zonodig met u mee. Tenslotte noemen we ons niet voor niets 'uw zesde zintuig'.


Nagtzaam multidisciplinair advies

Nagtzaam Accountants & Fiscalisten beschikt binnen haar organisatie en netwerk over alle benodigde disciplines om u op alle belangrijke terreinen adequaat te kunnen adviseren.
Adviesdiensten:
• Fiscaal-juridisch Advies
• P&O Advies - HRM
• Nagtzaam BedrijfsOverdracht
• Nagtzaam Strategisch Advies
• Nagtzaam Financiële Planning
• Bedrijfseconomie
• Financiering

Voordelen van Nagtzaam Strategisch Advies

• Een inzichtelijk proces door een allesomvattend en helder stappenplan
• Komt tot de kern van uw doelstellingen
• Inventariseert de knelpunten in uw organisatie
• Stemt processen en mensen in uw organisatie op elkaar af
• Gestructureerd advies met heldere kengetallen